Information and Communication Technologies
 Uw mandje is leeg
Show basket
Kies land
Prijzen in
BTW

VERKOOPSVOORWAARDEN (enkel van toepassing voor professionele aankopen)

1 - AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN

Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als gekend en aanvaard door onze klant vanaf het plaatsen van de bestelling, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van onze koper. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de koper vertegenwoordigd hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

2 - PRIJS

Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze aanbiedingen en prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ogenblik herzien worden indien er zich na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de bestanddelen van de kostprijs van de producten. Zij betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen. De vervoerskosten zijn ten laste van de klant.

3 - VERBINTENISSEN

De overeenkomst komt slechts tot stand na bevestiging door Backoffice Europe of bij begin van uitvoering. Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers en ingenieurs hebben geen enkel recht om overeenkomsten in naam en voor rekening van Backoffice Europe af te sluiten. Aanbiedingen gedaan door deze personen zijn steeds vrijblijvend.

4 - LEVERINGSTERMIJNEN

Het vermelden van de leveringstermijnen houdt slechts een aanwijzing in. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen kan een vertraging in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven. Backoffice Europe behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten.

5 - AANVAARDING

Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard op onze werkplaatsen. Behoudens andersluidende bepaling, gebeurt de verzending van de producten op eigen risico van de klant. Alle mogelijke opmerkingen moeten bij de vervoerder gedaan worden. In elk geval verbindt de koper zich onze goederen te komen halen of te aanvaarden binnen de vijf dagen vanaf het ogenblik dat wij hem hebben laten weten dat deze te zijner beschikking zijn.

6 - KLACHTEN

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Eens de termijn verlopen zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Geen enkele terugzending van goederen zal onzerzijds aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking. Een klacht met betrekking tot onze facturen dient ons medegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hiervan zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van de betaling op een termijn rechtvaardigen.

7 - WAARBORG

Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. Wij waarborgen in geen enkel geval dat de geleverde software en hardware in staat is aan een specifiek probleem te beantwoorden eigen aan de activiteit van de gebruiker. De waarborg heeft slechts betrekking op de fysische gebreken van het materieel en onze tussenkomst beperkt zich hoogstens tot het verwisselen van enkel en alleen de gebrekkige stukken. Wij zijn niet gebonden tot enige schadevergoeding tegenover de gebruiker of tegenover derden wegens de gevolgen van het gebruik van de software, hetzij voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, hetzij voor ongevallen aan personen of schade aan goederen verschillend van ons materieel, hetzij van winstdervingen, hetzij van schade voortvloeiend of nog voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van de gegevens opgenomen door de gebruiker.

8 - VOORSCHOT

Ingeval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

9 - GEBREK AAN BETALING

De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de toestellen. We behouden de volle eigendom van de geleverde goederen tot bij de volledige betaling van de prijs, de belastingen en de bijhorigheden; De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk bij aangetekend schrijven te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding, van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De koper verbindt er zich toe ons in de mogelijkheid te stellen zonder voorafgaand bericht onze goederen terug in bezit te nemen, de vervoerder toe te laten tot de lokalen toe te treden en alle kosten te dragen van het wegnemen van onze goederen. De naam van de derde verwerver moet ons onmiddellijk per aangetekend schrijven medegedeeld worden.

10 - BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen zijn betaalbaar, contant netto en zonder disconto, te Antwerpen uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen. Bij gebreke van een uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de factuur, is de factuur betaalbaar binnen 30 dagen na de uitgiftedatum ervan. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een moratoire intrest gelijk aan 1,25% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% verschuldigd zijn voor de bijkomende nadelen, administratie- en andere kosten, berekend op het bedrag van de nog onbetaalde facturen met een minimum van 125 Euro per factuur. In zoverre een klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen van Backoffice Europe te voldoen, kan Backoffice Europe alle leveringen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd, inclusief de schadevergoeding en moratoire intresten. Dit recht blijft gelden zelfs wanneer de klant de opgeschorte levering reeds zou hebben betaald.

11 - EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgisch Recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheden van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Backoffice Europe behoren

12. RECHT VAN VERZAKING EN RUILING (Voor particuliere klant)

De Consument Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010 (hierna "WMCP."), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Tevens mag het produkt niet "op maat" voor de consument besteld zijn, noch persoonlijk van aard noch expleciet en speciaal besteld voor de consument Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de leveringof via aflevering bij Backoffice Europe BVBA Hof Ter Bollen 13 2870 Puurs. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij Backoffice Europe BVBA. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Backoffice Europe BVBA, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.